Skip to main content

REGULAMIN SERWISU 96MOTO

20 listopad, 2018

Właścicielem marki "96Moto" jest 96MOTO Adrian Gwoździk z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 30a (Business Center K1) NIP: PL6471832654

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 4. Utworzenie Konta
 5. Zamieszczanie i edytowanie Ogłoszeń
 6. Zasady odpowiedzialności
 7. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postanowienia końcowe

Załączniki do regulaminu:

 1. Polityka prywatności
 2. Zasady oraz Wzór formularza o odstąpieniu od umowy
 3. Cennik usług odpłatnych
 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa zasady świadczenia przez 96MOTO Adrian Gwoździk na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie 96MOTO w zakresie branży motocyklowej
  2. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
  3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu 96MOTO jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
  4. Do korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Serwisu, poza przeglądaniem dostępnych ogłoszeń oraz kontaktu z osobą bądź podmiotem publikującym ogłoszenie (ogłoszeniodawca), konieczne jest zarejestrowanie Konta Użytkownika, a następnie zalogowanie się do tego konta i korzystanie z Serwisu jako Zarejestrowany Użytkownik.
 2. Definicje
  1. Operator — 96MOTO Adrian Gwoździk z siedzibą w 44-200 Rybnik ulica 3 Maja 30a (Business Center K1), NIP: PL6471832654, z którym użytkownik może się kontaktować przez formularz kontaktowy w stopce strony lub pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Serwis 96MOTO albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą 96MOTO, prowadzony przez Operatora w języku polskim, lub w języku danego kraju, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej 96moto.com, 96moto.eu, 96moto.com.pl, 96moto.pl
  3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  4. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.
   • „Pełna nazwa” wpisana podczas rejestracji będzie widoczna w zamieszczonych ogłoszeniach jako wystawiający ogłoszenie. Pełną nazwę można zmienić w panelu Moje konto.
   • „Użytkownik” podany podczas rejestracji będzie służyć do logowania do serwisu, nazwa jest unikalna, przypisana do adresu e-mail podanego podczas rejestracji, nie ma możliwości zmiany nazwy Użytkownika.
  5. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia bez rejestracji konta Użytkownika.
  6. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i Nazwy Użytkownika, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.
  7. Usługa Korzystania z Serwisu – usługa, którą Firma świadczy Zarejestrowanym Użytkownikom sprowadzająca się do możliwości korzystania przez Zarejestrowanych Użytkowników z Serwisu. Korzystanie wymaga zarejestrowania się Użytkownika. Na usługę składają się usługa umieszczania ogłoszeń, a także komunikacja Użytkowników z Odwiedzającymi i Spółką.
  8. Usługa Umieszczania Ogłoszeń – usługa polegająca na umożliwieniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi umieszczenie w Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie.
  9. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  10. Blokada Konta – zawieszenie lub odebranie dostępu do konta Użytkownika, tj. przewidziane Regulaminem odebranie dostępu Użytkownikowi do jego konta w Serwisie, które nie zostaje usunięte, skutkujące:
   • zablokowaniem dostępu do panelu Użytkownika wraz z odebraniem dostępu do funkcjonalności i usług dla których dostęp do panelu jest konieczny,
   • blokadą wszystkich ogłoszeń Użytkownika.
  11. Usunięcie ogłoszenia – sytuacja, w której ogłoszenie nie jest wyświetlane w Serwisie, ale nie zostaje usunięte z konta Użytkownika.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne w zakresie dostępu do zamieszczanych ogłoszeń.
  2. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za część świadczonych usług. Wysokość odpłatności każdorazowo określa cennik usług odpłatnych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  3. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie i na własną odpowiedzialność ustala jego treść. Użytkownik odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym oraz prawnym.
  4. Ogłoszeniem jest skomponowana przez Użytkownika z teksu, ilustracji lub zdjęć oferta dotycząca dokonania oznaczonej w treści czynności prawnej lub faktycznej.
  5. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Kontakt z Użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenie jest możliwy poprzez formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu po podaniu swojego Imienia i Nazwiska, adresu e-mail oraz treści Wiadomości  przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
  6. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest odpłatna zgodnie z zasadami określonymi w Cenniku usług odpłatnych stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Operator może dopuścić zamieszczanie ogłoszeń bezpłatnych na zasadach określonych odrębnie w Cenniku, o którym mowa wyżej.
  7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, niniejszego Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
  8. Treść Ogłoszenia powinna być jednoznaczna i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
  9. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
  10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu 96MOTO materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie 96MOTO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 4. Utworzenie Konta
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga od Użytkownika zapoznania się oraz zaakceptowania Regulaminu wraz z Załącznikami, wypełnienia formularza rejestracyjnego i utworzenia Konta.
  2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 1, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana przez Operatora wiadomość zwrotna umożliwiająca aktywację Konta oraz zawierająca informacje wymagane przepisami prawa.
  3. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełny dostęp do zarejestrowanych danych oraz zamieszczanych Ogłoszeń.
  4. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
  7. Niedozwolone jest tworzenie kont zarówno z Pełną Nazwą/Nick na portalu jak i z Użytkownikiem o nazwie 96MOTO i pokrewnych, które mogły by wskazywać na to, że konto należy do Administratorów Portalu oraz zagrażać dobremu imieniu Portalu. 
  8. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
  9. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Operatorem. Może tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu mailowego, który jest przypisany do Konta Użytkownika lub w drodze pisemnego oświadczenia.
  10. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w części IV. pkt 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie od umowy na zasadach wskazanych wyżej nie jest możliwe, jeżeli przed upływem terminu 14 dni Użytkownik zamieścił Ogłoszenie, a tym samym  rozpoczęło się świadczenie usługi przez Operatora.
 5. Zamieszczanie i edytowanie Ogłoszeń
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie 96MOTO wymaga:

   • uzupełnienie formularza dostępnego na stronach Serwisu 96MOTO, w tym w szczególności zamieszczenia treści Ogłoszenia oraz załączenie zdjęć/rysunków itp.
   • aktywowania Ogłoszenia odbywa się w sposób automatyczny po opłaceniu (dotyczy tylko płatnych kategorii oraz czasów publikacji ogłoszenia) lub zapisaniu Ogłoszenia (w przypadku ogłoszeń darmowych).
   • Wystawiający ogłoszenie może zaznaczyć opcję "Kup teraz z PayPal" o ile posiada w swoim profilu podany adres e-mail zarejestrowany rónież w PayPal.
   • Wystawiający w swoim ogłoszeniu ma możliwość aktywować Aukcję, w której może ustawić: Cenę wywoławaczą, Cenę minimalną, Minimalne podbicie, Maksymalne podbicie. Czas trwania aukcji jest taki sam jak wybrany czas publikacji ogłoszenia.
   • Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim, słoweńskim, włoskim, francuskim, ukraińskim, hiszpańskim, niemieckim, rumuńskim.
   • niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim,
   • w okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie (w przypadku ogłoszeń płatnych – uiszczona opłata nie podlega zwrotowi).
  2. Zabrania się:

   • umieszczania w Serwisie, a także przekazywanie za jego pośrednictwem, materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie;
   • umieszczania w Serwisie ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także dotyczących: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę, oprogramowania z naruszeniem zasad ochrony praw autorskich, broni i amunicji oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 6. Zasady odpowiedzialności

  1. Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie 96MOTO i nie ingeruje w treść Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień zamieszczonych poniżej.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń zawierających treści naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności ogłoszeń o których mowa w części V pkt 2 Regulaminu.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność oferty ze stanem faktycznym oraz prawdziwość i rzetelność informacji zamieszczonych w ogłoszeniu przez Użytkownika.
  4. Operator nie uczestniczy w zawieraniu umów przez Użytkowników, nie pobiera z tego tytułu opłat ani prowizji. Operator nie odpowiada za wiarygodność osób korzystających z Serwisu. Użytkownik dokonuje transakcji na własny koszt i ryzyko.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów zawieranych w związku z zamieszczonym Ogłoszeniem. Nie odpowiada tym samym za szkody powstałe w związku ze skorzystaniem z ogłoszenia.  Nie bierze również udziału w sporach powstałych między Użytkownikami portalu.
  6. Prezentowane na stronach Serwisu 96MOTO ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
  7. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
   • powszechnie uznane za obraźliwe,
   • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
   • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora.
   • wprowadzające w błąd.
   • za pomocą których są wyłudzane zapłaty za oferowany przedmiot i niedokonanie transakcji z Kupującym
  8. Operator ma prawo do:
   • poprawienia kategorii zamieszczonego ogłoszenia jeżeli uzna, że ogłoszenie znajduje się w niewłaściwej kategorii.
   • usunięcia Ogłoszenia w przypadku gdy podczas emisji Ogłoszenia Użytkownik zmieni przedmiot Ogłoszenia ewidentnie niezgodnego z pierwotną publikacją ogłoszenia. Koszty publikacji ogłoszenia nie zostaną zwrócone.
   • usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
  9. Zabrania się:
   • w trakcie publikacji danego Ogłoszenia i podczas jego trwania zmiany przedmiotu ogłoszenia.
  10. Operator nie odpowiada za:
   • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
   • realizację obowiązków Użytkowników wynikających przepisów prawa,
   • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
   • składane przez Użytkownika oświadczenia.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
  2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: 96MOTO Adrian Gwoździk 44-200 Rybnik, ulica 3 Maja 30a (Business Center K1), Polska.
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta lub adres do korespondencji pisemnej, numer id Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich niezbędnych danych z pkt. 3. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta, zaś w przypadku reklamacji zgłoszonych na piśmie – drogą pisemną na wskazany adres dla doręczeń.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest w Serwisie 96MOTO, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
  2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu 96MOTO.
  3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu 96MOTO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.
  6. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany mogą być podyktowane zmianami w zakresie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze Serwisu.
  7. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Operator „96MOTO Adrian Gwoździk ”, szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu 96MOTO W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu 96MOTO jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

 

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

Słownik pojęć:

 • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
 1. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu 96MOTO jest: 96MOTO Adrian Gwoździk 44-200 Rybnik, ulica 3 Maja 30a (Business Center K1),
 2. Gromadzenie danych

  W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy dane przekazane bezpośrednio przez Użytkownika dotyczące rejestracji i informacji o jego koncie. W celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać następujące informacje:

  1. W ramach typ konta: Firma:
   • pełna nazwa,
   • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
   • adres poczty elektronicznej dla PayPal (adres e-mail zarejestrowany w systemie PayPal),
   • numer telefonu
   • adres i nazwa firmy,
   • numer NIP.
   • nazwę użytkownika
  2. W ramach typ konta: Osoba prywatna:
   • pełna nazwa
   • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
   • adres poczty elektronicznej dla PayPal (adres e-mail zarejestrowany w systemie PayPal),
   • numer telefonu
   • nazwę użytkownika

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta w Serwisie 96MOTO

W trakcie korzystania z naszych Usług, Użytkownik może również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • adres
 • kolejny numer telefonu

W przypadku kontaktu mailowego zbieramy wszystkie informacje, które Użytkownik zdecyduje się przekazać w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. publikacji ogłoszenia).

 Dane gromadzone automatycznie w trakcie korzystania z Usług Serwisu przez Użytkownika to  zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czasu nadejścia zapytania,
 • pierwszego wiersza żądania http,
 • kodu odpowiedzi http,
 • liczby wysłanych przez serwer danych,
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik,
 • informacji o przeglądarce Użytkownika,
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem,
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują osobie wyrażającej zgodę na udostępnienie danych następujące uprawnienia, o których powinien zostać poinformowany:

 • prawo dostępu tj. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące danej osoby przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych,
 • prawo zażądania sprostowania danych jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych gdy przestaną być niezbędne Administratorowi do celów, do których zostały zebrane lub kiedy uprawniony cofnie zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej) lub jeżeli do przetwarzania doszło niezgodnie z prawem;
 • prawo przeniesienia danych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy Administrator przetwarza dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług lub gdy podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie - zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości e-mail przesłanej do Administratora. W takiej sytuacji czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne z prawem, zaś po cofnięciu zgody Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w celach, dla których uzyskał zgodę;
 1. Wykorzystanie plików Cookies
  Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

  W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  1. Kontakt
   W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, Użytkownik powinien sprawdzić swoje ustawienia konta albo skontaktować się za pomocą Formularza Kontaktowego w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, Użytkownik może również wysłać list polecony na adres: 96MOTO Adrian Gwoździk 44-200 Rybnik, ulica 3 Maja 30a (Business Center K1), Polska 

Załącznik nr 2

…..........................., dnia …..................

….........................

….........................

….........................

….........................

tel. ….............................

adres e-mail …...............

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

Ja ….................., na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 683) niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy ….........................................................., zawartej w dniu …...........................

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

            Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

            Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 

Cennik usług odpłatnych

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na portalu od 25-03-2024 jest płatne według poniższej tabelki, wszystkie ceny są cenami brutto:
   Kategoria: 30 dni 90 dni 365 dni
  Motocykle / Quady / Skutery wodne i inne pojazdy 9,96 PLN lub 10 punktów 24 PLN lub 24 punkty  96 PLN lub 96 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
   Części i akcesoria darmowe 6 PLN lub 6 punktów 20 PLN lub 20 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
   Kaski / Ochraniacze / Buty darmowe 6 PLN lub 6 punktów 20 PLN lub 20 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
  Odzież motocyklowa  darmowe 6 PLN lub 6 punktów 20 PLN lub 20 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
   Dealerzy / sklepy motocyklowe darmowe 24 PLN lub 24 punkty 96 PLN lub 96 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
  Serwisy motocyklowe / Tuning darmowe 24 PLN lub 24 punkty  96 PLN lub 96 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
  Szkoły / Szkolenia  darmowe 9 PLN lub 9 punktów 30 PLN lub 30 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
  Eventy / Jazdy testowe/ Zloty  darmowe 9 PLN lub 9 punktów 30 PLN lub 30 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
  Tory Off-Road / Wyścigowe / Wodne  darmowe 9 PLN lub 9 punktów 30 PLN lub 30 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
  Wyścigi / Zawody / Wyprawy darmowe 9 PLN lub 9 punktów 30 PLN lub 30 punktów

    30 dni 90 dni 365 dni
  Wypożyczalnia darmowe 24 PLN lub 24 punkty 96 PLN lub 96 punktów
 2. W Serwisie istnieje możliwość wyróżnienia ogłoszeń, wszystkie wyróżnienia są płatne według tabelki poniżej. Promocje można łączyć:
  1. Promocja „Pierwszy” – Ogłoszenie będzie publikowane jako pierwsze na liście ogłoszeń w danej kategorii, przy czym pierwszeństwo to jest bezwzględne w chwili publikacji ogłoszenia.
  2. Promocja „Pogrubione” – Ogłoszenie zostanie opublikowane z pogrubioną czcionką na liście ogłoszeń.
  3. Promocja „Ramka” – Ogłoszenie zostanie opublikowane z ramką wyróżniającą na liście ogłoszeń.
  4. Promocja „Tło” – Ogłoszenie zostanie opublikowane z wyróżnionym tłem na liście ogłoszeń.
  5. Promocja „Wyróżnione” – Ogłoszenie zostanie opublikowane w module   wyświetlającym ogłoszenia wyróżnione na stronie głównej (wymagane minimum 1 zdjęcie w ogłoszeniu). Przy nazwie ogłoszenia znajdzie się charakterystyczna gwiazdka, sugerująca wyjątkowość ogłoszenia. Ta promocja nie wpływa na kolejność wyświetlania ogłoszeń.

   

  7 dni

  14 dni

  30 dni

  90 dni

  Promocja „Pierwszy”

  10 PLN lub 10 punktów

  18 PLN lub 18 punktów

  30 PLN lub 30 punktów

  78 PLN lub 78 punktów

  Promocja „Pogrubione”

  2 PLN lub 2 punkty

  3 PLN lub 3 punkty

  5 PLN lub 5 punktów

  12 PLN lub 12 punktów

  Promocja „Ramka”

  2 PLN lub 2 punkty

  3 PLN lub 3 punkty

  5 PLN lub 5 punktów

  12 PLN lub 12 punktów

  Promocja „Tło”

  2 PLN lub 2 punkty

  3 PLN lub 3 punkty

  5 PLN lub 5 punktów

  12 PLN lub 12 punktów

  Promocja Specjalne „Wyróżnione”

  20,00 PLN lub 20 punków

  35,00 PLN lub 

  35 punktów

  60,00 PLN lub

  60 punktów

  195 PLN lub 195 punktów

 3. W serwisie istnieje możliwość wyróżnienia ogłoszenia poprzez opcję „przenieś na początek listy” dostępną w panelu moje ogłoszenia, dostępna poniżej każdego aktywnego ogłoszenia. „przenieś na początek listy” – ma mniejszy priorytet niż promocja „pierwszy” (a więc jeśli ustawimy jakieś ogłoszenie z aktywną promocją “pierwszy”, a następnie w innym ogłoszeniu skorzystamy z opcji “przenieś na początek listy”, to w rzeczywistości ułoży się ono pod ogłoszeniem z aktywną promocją “pierwszy”, chyba że przenoszone ogłoszenie też ma promocję pierwszy to wtedy ustawiane jest na samym początku listy.)

  Przenieś na początek listy

  4,00 PLN lub 4 punkty

 4. W serwisie istnieje możliwość przy dodawaniu ogłoszenia wybrać Typu ogłoszenia jako "PILNE", opcja ta jest płatna 7,00PLN lub 7 punktów.
 5. W serwisie istnieje możliwość dodania 30 zdjęć bez opłat.
 6. Wszystkie płatności obsługuje serwis Przelewy24, PayPal oraz PayU. Dokonując płatności akceptujesz warunki Regulaminów każdego z operatorów.
 7. Reklama na portalu 96MOTO 
  Portal przewiduje miejsce na reklamę dla podmiotów chcących promować produkt, firmę, usługi lub inne w specjalnym panelu reklamowym. 
  Istnieje możliwość wyboru wyświetlania reklam:
  • Strona główna
  • Strona główna oraz wszystkie podstrony
  Ceny reklam ustalane są indywidualnie i uzależnione są od:
  • ilości dni publikacji reklamy
  • formy reklamy
  • ilości/wielkości materiałów reklamowych
  • wyboru miejsca wyświetlania reklamy (strona główna lub strona główna oraz wszystkie podstrony)

  Firmy zainteresowane publikacją reklamy proszone są o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Faktury w wersji elektronicznej

 1. Każdy Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT, proszony jest o zgłoszenie tego faktu drogą mailową z adresu mailowego do którego przypisane jest konto na Portalu.
 2. Faktura zostanie przesłana w terminie 48 godzin na adres mailowy, drogą elektroniczną.